Chuyển đến nội dung
  Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để thiết lập hệ thống thanh toán trung tâm bằng thẻ tín dụng của công ty?

  If you're using Airbnb for Work, employees of your company can charge their travel to a shared company credit card. To add a company credit card:

  1. Go to your admin dashboard
  2. Click your profile photo, then click Settings
  3. Click Payment, then click Add Credit Card
  4. Enter your credit card details and click Save

  Employees will now be able to use this credit card to book travel. You can create payment groups to control which employees have access to this payment option.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?