Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm thế nào để thay đổi thông tin đặt chỗ trải nghiệm?

  You can add additional guests, choose a different date or time, or remove guests from an existing experience reservation. You’ll be able to review any changes in the total cost before you finalize the change. 

  Để thay đổi đặt chỗ trải nghiệm:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào đặt chỗ trải nghiệm mà bạn muốn thay đổi
  2. Nhấp vào Thay đổi hoặc hủy
  3. Nhấp vào Tiếp theo bên dưới thông tin bạn muốn thay đổi: Thay đổi ngày hoặc giờ, Thêm khách vào đặt chỗ hoặc Xóa khách khỏi đặt chỗ
  4. Nhập thông tin mới và tùy thuộc vào thay đổi, nhấp vào Chọn hoặc Tiếp tục
  5. Kiểm tra lại, sau đó nhấp vào Xác nhận và thanh toán

  Note: Refunds normally arrive within ten business days. Some payment methods and regions might take longer. Find out more.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan