Chuyển đến nội dung
    Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

    Làm thế nào để tạo trải nghiệm?

    Gửi trải nghiệm mà bạn muốn tổ chức tại airbnb.com/host/experiences.

    Sau khi bạn đã gửi trải nghiệm của mình, chúng tôi sẽ thường liên hệ với bạn sớm về việc trải nghiệm đó có phù hợp với Airbnb hay không. Đôi khi việc phản hồi có thể mất nhiều thời gian hơn, tùy thuộc vào các hoạt động liên quan đến trải nghiệm của bạn.

    Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?