Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi có thể thay đổi giá của đặt phòng đang chờ xử lý hoặc đã xác nhận không?

  You can change the pricing of a confirmed reservation by submitting a change request, or sending a special offer for a pending request. If you update your price settings, the changes will only apply to future reservation requests.

  Confirmed reservations

  Alterations allow changes to be made to the price, if sent by the host. If the host still needs to make a change to a confirmed reservation, the host can submit a change request to their guest. If the guest accepts the request, the reservation will be updated and the guest will be charged or refunded if necessary.

  Pending requests

  If you want to change the price of a pending reservation request, you can send the guest a special offer with a custom price which they can accept or decline. If a guest accepts your special offer, the reservation will be automatically confirmed.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?