Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

    Địa chỉ nhà/phòng cho thuê của tôi có được hiển thị trên Airbnb không?

    Your listing’s address will only be shown to guests with a confirmed reservation.

    In public search results, the default setting will only show an approximate location for your listing. If you want to change that setting, you can choose how your location is shown publicly on the map.

    Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?