Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Làm cách nào để chỉnh sửa tùy chọn đặt phòng của tôi?

  To edit your reservation preferences:

  1. Go to Your listings on airbnb.com and select a listing
  2. Click Availability at the top of the page
  3. Next to Reservation preferences, click Edit

  Guests won’t see your listing in search unless they meet your reservation requirements.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan