Chuyển đến nội dung
Điều hướng về phía trước để truy cập kết quả được đề xuất

  Tôi có thể kiểm tra thông tin nhận phòng cho chuyến đi của mình ở đâu?

  Check-in information is only available 3 days prior to your check-in.

  Để tìm thông tin nhận phòng:

  1. Vào mục Chuyến đi rồi nhấp vào Hiển thị thêm kế hoạch chuyến đi
  2. Nhấp vào Hiển thị thông tin chi tiết
  3. Vào mục Nhận phòng và trả phòng để xem hướng dẫn nhận phòng

  If check-in information is not available and your reservation is less than 3 days away, message your host to request check-in information.

  Note: If you didn’t make the reservation using your Airbnb account, please ask the person who did to get the home reservation details or check-in details.

  Bạn có nhận được sự trợ giúp cần thiết không?

  Bài viết liên quan