Nhờ có Host, mọi điều đều có thể.

Nhờ có hàng triệu Chủ nhà và Người tổ chức mà mọi người có thể trải nghiệm thế giới theo một cách độc đáo, chân thực và kết nối hơn. Dưới đây chỉ là một vài trong số rất nhiều chuyến đi diễn ra mỗi ngày trên Airbnb.

Nhờ có Emmanuel, mọi điều đều có thể
Một ngày cuối tuần hoàn hảo
Nhờ có Emmanuel, mọi điều đều có thể
Một ngày cuối tuần hoàn hảo
Nhờ có Sarah, điều này là có thể
Bốn bể là nhà
Nhờ có Sarah, điều này là có thể
Bốn bể là nhà
Nhờ có Ashley
Chỗ ở cho những chuyến đi gần nhà
Nhờ có Ashley
Chỗ ở cho những chuyến đi gần nhà
Nhờ có Cynthia
“Còn nhớ cuối tuần đó không?”
Nhờ có Cynthia
“Còn nhớ cuối tuần đó không?”
Nhờ có Genealle
Chỗ ở đặc biệt đó
Nhờ có Genealle
Chỗ ở đặc biệt đó
Nhờ có Jacopo
Không gian cho tất cả mọi người
Nhờ có Jacopo
Không gian cho tất cả mọi người