Airbnb × PICC (Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc)

Chương trình bảo vệ chủ nhà/người tổ chức trải nghiệm tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc đại lục, chúng tôi không chỉ trao quyền cho các Chủ nhà/Người tổ chức trải nghiệm để họ có thể hoạt động hiệu quả, độc lập và thành công thông qua Airbnb. Chúng tôi cũng hợp tác với Công ty bảo hiểm nhân dân Trung Quốc (PICC) để cung cấp Chương trình bảo vệ Chủ nhà/Người tổ chức trải nghiệm tại Trung Quốc. Chương trình này bao gồm ba hạng mục: Bảo hiểm tài sản cho Chủ nhà Trung Quốc, Chương trình bảo hiểm cho Chủ nhà Trung QuốcChương trình bảo hiểm trải nghiệm Trung Quốc để đảm bảo quy trình bồi thường bảo hiểm diễn ra dễ dàng, an toàn và bảo mật hơn. Nếu bạn cần điền đơn yêu cầu bồi thường cho chương trình Bảo hiểm tài sản cho Chủ nhà Trung Quốc, vui lòng truy cập ứng dụng Airbnb và liên hệ với chúng tôi từ trang chi tiết đơn hàng và nhập từ khóa "bảo hiểm tài sản" để tìm hiểu về quy trình yêu cầu bảo hiểm; Nếu bạn cần điền đơn yêu cầu bồi thường cho Chương trình bảo hiểm cho Chủ nhà Trung Quốc hoặc Chương trình bảo hiểm trải nghiệm Trung Quốc, vui lòng truy cập ứng dụng Airbnb và liên hệ với chúng tôi từ trang chi tiết đơn hàng và nhập từ khóa "bảo hiểm" để tìm hiểu về quy trình yêu cầu bồi thường. Chương trình bảo vệ Chủ nhà/Người tổ chức Trung Quốc áp dụng cho các đơn chỗ ở/trải nghiệm trong nước đã được xác nhận, có ngày nhận phòng/bắt đầu trải nghiệm từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 trở đi và ngày trả phòng/kết thúc trải nghiệm trước ngày 29 tháng 7 năm 2022 (tính cả ngày này).